Ur Wisby Schackblad nr. 1 , december 1975

I Gotlands Allehanda d. 1 dec. 1925 kunde man läsa att schackintresserade i Visby stad uppmanas att samlas på Fröbergs konditori för att bilda en schackklubb. Vid mötet, som samlade ett tiotal personer bildades en klubb, som antog namnet Visby Schackklubb.

Stiftarna av klubben var följande: Gustav Malmberg, H. G. Stenström, Walter Böttiger, Gunnar Back, Gunnar Pettersson, Knut Eklund, Otto Johansson, Harry Tidblom och Robert Håkansson.

Klubbens första styrelse var: Ordf. Trädgårdsm. Gustav Malmberg, v. ordf. Gunnar Back, sekr. H.G.Stenström, v. sekr. Walter Böttiger, kassör Otto Johansson och materialförvaltare Gunnar Pettersson. Ordförandeposten har under åren innehafts av: 1925-27 Gustav Malmberg, 1928 Harald Hallgren, 1929-43 Walter Böttiger, 1944 Erik Lundgren 1945-63 Knut Eklund samt 1964- Thure Jacobsson.

Klubbmästerskapet har under de gångna 50 åren innehafts av: Nils Friberg, Walter Böttiger, Gustav Johansson, Gunnar Johansson, Erik Andersson, K.A.Söderström, Erik Wistmark, Ned Hansson, Nils Thimgren, Hartvig Larsson, Bengt Arne Lind och Sylve May.

Det är en tacksam uppgift, som nu åligger oss, då vi idag skall försöka berätta lite om den verksamhet, som bedrivits inom klubben under alla de år som gått. Det saknas inte stoff, men att i korta drag anföra och utvälja intresanta detaljer av allt som hänt, kan ha sina problem.

Från 1926 finns ett bevarat protokoll, där man kan läsa följande: "Under sommarmånaderna skall ett schackspel finnas förvarat vid Strandvillan, fru Johansson. Detta för att spelare, som tillhörde klubben, vid en promenad på stranden kunde bli i tillfälle att mötas i ett parti. Dock är intagen förtäring ett villkor, som naturligtvis skall respekteras för att inte klubbens prestige skall lida", heter det i protokollet.

Den 2 mars 1926 finns ett protokoll med följande lydelse: "Herr Fabrikören och Riddaren, kassören i V.S. Otto Johansson hade tills dato förfärdigat och medtagit tvenne prov å föreningsmärken, det ena föreställande en löpare, inramad i en ring med diverse krusiduller, det andra föreställde shackpjäsernas hörnsten, tornet. För att så fort sig göra lät driva denna bagatellartade fråga om medlemsmärke till sin lösning antogs undertecknads förslag till förmån för tornet. Märket erhålles alltså hos herr Johansson och rätt att bära detta tillkommer som sig bör alla medlemmar i V.S." Protokollet var skrivet av Walter Böttiger.

Från samma tid kan också noteras att förslag till en schacktidskrift förelåg och beslutades, men någon sådan har tydligen ej blivit färdigställd. – Först idag, efter 50 år, har den blivit verklighet. (Wisby Schackblad)

Det var också särskilda fordringar för medlemskap enligt de anteckningar som finns och lyder: "Till medlemskap beviljas var och en med intresse för schackspelet och som kan bedöma ett spelpartis gång" – inte alltid en särdeles lätt uppgift!

De första utbytena var mot Rute och Slite schackklubbar, de enda klubbar som då fanns på landsbygden. Många duster utkämpades i slutet av 1920-talet. Ett större vandringspris från denna tid finns ännu bevarat. I den slutliga matchen om detta vandringspris vann Visbyklubben med hela 11-4. Här förekommer många kända namn från flydda tider. Vi kan nämna att i denna match vann bl.a. Nils Friberg, Walter Böttiger, Gunnar Pettersson, Simon Karlström, Georg Pettersson, Albin Karlsson, E. Eriksson och E. Eklund medan Anders Herlitz spelade remi.

Den 26 nov. 1928 var en minnesdag för klubben då ingen mindre än stormästaren Réti besökte Visby och gav en simultanmatch på Visby Börs. I matchen deltog 36 spelare; Visbyklubben hade 18 deltagare, Rute 13, Slite 3 och från A7 deltog 2 spelare. Att det skulle bli svårt att plocka poäng från denne mästare, var ju inte svårt att förstå. Det fanns dock en, nämligen bagarmästare Halvar Sundling i Rute, som tog full poäng, medan Albin Hellström, Visby och Sven Hillman, Slite, fick remi.

År 1930 var klubben åter ute efter en simultanspelare och då stormästaren Bogoljubov detta år besökte Sverige, slog klubben till och 7/3 ordnades en match i Visby. Det var stora ekonomiska uppoffringar för klubben och vid ett tillfälle måste styrelsen ta en växel för att klara upp det hela. Vid denna match, som spelades på nuvarande IOGT-NTO-lokalen, var det endast Georg Pettersson (sedermera riksdagsman), som lyckades vinna - ett parti på 20 drag! Protokollet med stormästarens namnteckning finns ännu i behåll och en kopia föreligger vid detta jubileum. Klubbens nestor Nils Friberg och Walter Böttiger lyckades klara remi mot Bogoljubov. Med de resurser som då fanns, måste man beundra arrangörerna för deras insatser.

Under 1930-talet fick Visby SK en lokal konkurrent - Gute Schackklubb. Man spelade en del matcher, men såsmåningom upphörde Gute-klubbens verksamhet och de flesta spelarna sökte sig till Visby Schackklubb.

På 30-talet tog några spelare i klubben initiativ till bildandet av Gotlands Schackförbund, vilket skedde den 17 april 1937. Det var Walter Böttiger, Thure Jacobsson och Ragnar Thimgren, som på Gamla Borgmästar-gården började diskutera frågan om ett schackförbund. Snart var hela klubben med på noterna, och man sammankallade alla de föreningar som fanns på ön och en interimstyrelse valdes.

Nu tog schackspelet ny fart och mot slutet av 30-talet och under hela 40-talet hade såväl gotländskt schack som Visby Schackklubb en glansperiod. I förbundstävlingar deltog klubben i många sammanhang. Gotlandsmästerskapet återupptogs och klubbordf. Walter Böttiger tog ett mästerskap 1939. Ett flertal lagmästerskap erövrades. Klubben startade också stormatcherna Staden-Landsbygden i egen regi 1931 i Hemse, en tävling som sedermera Gotlands Schackförbund övertog 1937. Stormatcherna Staden-Landsbygden kulminerade på 1940-talet med 113 man på varje sida eller 226 spelare i aktion!

Klubben tog också många andra initiativ. Ett av de största och mest uppskattade, var väl Vasa schackklubbs besök här 1939, 1943 och 1946. Från ett protokoll 1939 kan man läsa att då tävlingsledaren Thure Jacobsson tog upp förslaget att ta hit Vasa Schackklubb, då Stockholms starkaste lag med bl.a. Stoltz och Lundin, talades det mest om kommande utklassning. Men förslaget klubbades igenom och i Pingst 1939 landsteg Vasaspelarna i Visby för första gången. Två matcher arrangerades, dels en mot stadens spelare, där Visby och Gute schackklubbar deltog och dels mot ett lag från landsbygden. Vasa vann stort men rönte starkt motstånd, kunde man läsa i gotlandstidningarna d.30 maj 1939. Vasa vann första dagen mot stadens spelare med 15-5 och andra dagen med 14-6. I första matchen vann Hartvig Larsson, Bo Gustavsson, Karl Jakobsson och Leif Jonasson medan Thure Jacobsson och Gunnar Back spelade remi. Andra dagen var det endast Gunnar Eriksson, Hörsne, Gösta Ronström och E. Hansson som vann, medan sex remipartier spelades. Walter Böttiger spelade remi mot dåvarande stockholmsmästaren Stig Lundholm.

Nästa besök gjorde Vasa i Visby 1942 då Visby-laget vann med 10 1/2 mot 9 1/2, medan Gotlands-kombinationen förlorade knappt med 9 1/2-10 1/2. De som då plockade poäng var: Walter Böttiger, Nils Friberg, Bo Gustavsson, Herbert Andersson, Folke Nordström, Erik Lundgren och Sture Jansson. Remi spelade Harald Svensson, Magne Malmberg, Thure Jacobsson, Anders Herlitz och Hans Carnell.

Under pingsten 1946 var åter Vasa på besök. Seger för Vasa mot Visby med 13 1/2 - 6 1/2 och mot Gotlandskombinationen med 14-6 . Det var dock vid denna match som våra främsta spelare stod för de största överraskningarna."Sylve May slog sverigemästaren!" stod det att läsa i följande dags schackspalter. Det berättades att Erik Lundin föredrog en spelöppning i damgambit som han analyserat i Tidskrift f. Schack. Sylve May, som visste att han skulle möta Lundin, tog natten på sig att analysera spelöppningen. Det blev också damgambit, Sylve May lyckades vederlägga Lundins spelöppning och föra partiet till vinst. Partiet infördes i gotlandspressen och finns ännu bevarat. Även årets stockholmsmästare Leonard Lindberg fick sträcka vapen mot Nils Thimgren efter 14 drag och svenska mästaren Björn Hult besegrades av Erik Andersson.

Klubben har dessutom haft ett flertal utbyten mot klubbar från fastlandet. Vid Westermalms besök i Visby vann Visby SK med 8-7. Vidare har Nynäshamns Schackklubb besökt Visby, där visbyspelarna vann med 8 1/2-7 1/2.

Ytterligare en match har spelats mot Vasa SK och Visby SK har dessutom besökt Södertelje-Nynäshamn i en triangelmatch, där Visbyklubben förlorade knappt med 7-8 i båda matcherna. Däremot blev det vinst i Lidingö.

Bland de många estniska flyktingar, som kom till Gotland i okt. 1944 befann sig också schackspelaren L. Laurina. Han ställde upp vid en simultanmatch mot Visby SK. Vann gjorde han visserligen, men kunde väl av förklarliga skäl inte prestera sitt allra bästa.

Schackkongressen 1945 som förlagts till Stadshotellet, blev en höjdpunkt i 1940-talets schackverksamhet i Visby. 176 spelare från hela landet deltog. Bland gotlänningarna var det Nils Thimgren, som tog en gruppseger i klass II och Nils Friberg tog hem ett 2:a pris i sin klass. Hartvig Larsson, som också fick ett delat 2:a pris, överraskade stort genom att vinna den blixtturnering, som traditionellt avslutade kongressen. Där deltog såväl sverigemästaren Erik Lundin som stormästaren Gösta Stoltz. Den vackra silhuett, som fanns på samtliga turneringsprospekt, var komponerad av guldsmed Ragnar Thimgren, för övrigt en bland dem som omkom vid Hansa-katastrofen. Den 20 januari 1944 avled klubbens allt i allo, red. Walter Böttiger. I Tidskrift för Schack skrev red. Valton Johansson bl.a.:"Han var det gotländska schackets store och entusiastiske organisatör och har den största förtjänsten i schacklivets utveckling på ön. Redan tidigt fångades han av schackspelets tjusning, och det gick med honom som med många andra, han drogs in i en trollkrets, ur vilken han sedan aldrig skulle kunna slita sig lös, även om han så velat. Vad han helst sökte i det konungsliga spelet var dess skönhet och poesi. Genom hela hans väsen gick en konstnärlig ådra, som understundom sökte sig uttryck i rimlek och strängaspel, och hur driven schackteoretiker han än blev med åren, så var det ändå alltid något av artistisk oberäknelighet över hans spelsätt. Aldrig fick hans journalistiska stil en sådan flykt och spänst som när han skrev om sitt älsklingsämne.

Många av dessa våra gamla kamrater har lämnat oss för alltid. Bland dem vill vi i denna historik särskilt nämna schackveteranen Nils Friberg klubbmästare och ännu vid 60 års ålder Visbymästare. Han var en av de föregångsmän, som gotländskt schack har mycket att tacka för. Vidare Nils Thimgren, gotlandsmästare vid nio olika tillfällen, som gick bort i alltför unga år. Han var en uppskattad kamrat i ledet och hans stora framgångar i skotskt parti har vi i gott minne. Då den allsvenska serien tidigare startade, deltog flera av klubbens medlemmar i det gotlandslag, som då representerade ön. På senare tid har klubben deltagit med enbart egna spelare i allsvenska sammanhang. Många av våra medlemmar har säkert glada minnen från alla dessa matcher vi deltagit i på så många platser. Vi kan nämna Stockholm, Örebro, Västerås, Norrtälje och Norrköping. Besöket i Hedemora med kamp mot Dalarnas suveräna lag med Martin Johansson och Buskenström i täten ej att förglömma. Då fattades bara en poäng för att vi skulle bli svenska mästare i lag!

Klubben, som under många år förde en ambulerande tillvaro, har nu sedan en lång tid tillbaka sina spelkvällar på Konditori Siesta. De senate årens klubbmästerskap har mest skiftat mellan Hartvig Larsson och Bengt Arne Lind. Hartvig Larsson är som bekant den ende gotlänning, som ännu tillhör Sveriges Schackförbunds mästarklass medan Magne Malmberg, numera exgotlänning och bosatt i Gävle, mångårig medlem i klubben, även tillhör mästarklassen i Sveriges Schackförbund. Bengt Arne Lind och Sven Söderberg är I -klasspelare i Sv. Schackförbund.

Klubben, har f.n. 79 registrerade medlemmar, där ungdomarna dominerar med 46 st medan 33 seniorer är anslutna. Ungdomsverksamheten har de senaste åren utvecklats i positiv riktning och då vi nu avslutar denna historik hoppas vi på en god och framgångsrik verksamhet som bygger vidare på de traditioner vi har att förvalta.

Visby den 3/12 1975

Thure Jacobsson